Skorzystaj z porady online.

Dla wygody Klientów Kancelaria świadczy pomoc prawną przez Internet – porady online. Mogą Państwo zwrócić się o udzielenie porady prawnej bądź też analizy prawnej przez Internet w zakresie przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego. Można się też w ten sposób zwrócić z prośbą o zaopiniowanie dokumentów, sporządzenie umowy czy pisma procesowego.

Korzystając z poniższego formularza online można zadać pytanie i ewentualnie załączyć dokumenty niezbędne do zbadania sprawy.

Kancelaria analizuje wstępnie zagadnienie i ewentualnie przesłane dokumenty. Następnie, na wskazany adres e-mail Klienta, przesyła wycenę usługi i numer rachunku bankowego, celem dokonania opłaty. Samo zadanie pytania za pośrednictwem formularza oczywiście nie      zobowiązuje do płatności.

Termin udzielenia porady online, którego bieg rozpoczyna się od następnego dnia roboczego po dniu dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Klienta, uzależniony jest od specyfiki problemu. Z reguły wynosi do 2 dni roboczych. Zmiana powyższego terminu może nastąpić m. in. w przypadku skomplikowanego charakteru zapytania lub specyfiki sprawy, wymagającej dłuższych terminów realizacji. Udzielenie porady online następuje poprzez  przekazanie Klientowi odpowiedzi na zadane pytanie w formie elektronicznej na wskazany w pytaniu adres e- mail, na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość wysłania odpowiedzi listem poleconym. W razie wątpliwości Klient na możliwość zadawania dodatkowych pytań bez opłat.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub niezgodne ze stanem faktycznym przedstawienie przez Klienta okoliczności mających wpływ na treść udzielonej porady, opinii, pisma, w ramach usługi porady online.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do odesłania pytania wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia lub utrudnia udzielenie odpowiedzi. Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania usługi na rzecz Klienta.

Klient korzystający z porady online wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię nadesłanych przez niego danych osobowych.

Kancelaria oświadcza, iż w/w dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi prawnej drogą elektroniczną oraz, że nie zostaną udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm).