Dla Przedsiębiorców Kancelaria oferuje zarówno pomoc stałą polegającą na ochronie prawnej we wszelkich aspektach działalności Klienta jak i pomoc doraźną, ograniczoną do konkretnego problemu lub sprawy.

Stała obsługa prawna obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowanie projektów umów, pism, aktów prawnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania lub analizę pod względem formalnoprawnym projektów umów sporządzonych przez kontrahentów Klienta,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
 • reprezentację Klienta wobec kontrahentów lub pracowników podczas negocjacji, mediacji i sporów,
 • przygotowanie dokumentów przetargowych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • windykację wierzytelności.

Szczegółowy zakres oferty:

Prawo cywilne

 • weryfikacja zawartych umów oraz nadzór bądź obsługa nowo zawieranych umów handlowych,
 • doradztwo w zakresie form zabezpieczenia,
 • wydawanie opinii w zakresie powierzonym przez Klienta,
 • reprezentowanie i doradzanie w imieniu i na życzenie Klienta w stosunkach z kontrahentami podczas negocjowania i zawierania umów,
 • windykacja wierzytelności (w tym w postępowaniu elektronicznym, tzw. e-sąd),
 • reprezentowanie Klienta we wszystkich rodzajach postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, obrotem nieruchomościami,
 • informowanie o zmianach przepisów prawnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstwa.

Prawo gospodarcze i prawo spółek

 • obsługa spółki i jej organów obejmująca: obsługę posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia, przygotowanie projektów uchwał i innych aktów wewnętrznych,
 • tworzenie podmiotów gospodarczych, w tym zakładanie spółek, ich oddziałów lub przedstawicielstw, z opracowaniem indywidualnych rozwiązań prawnych, rejestrowanie spółek prawa handlowego,
 • łączenie, dzielenie i przekształcanie form prowadzonej działalności gospodarczej (spółek, jednoosobowych działalności gospodarczych, firm rodzinnych),
 • obsługa firm w zakresie KRS,
 • restrukturyzacja podmiotów gospodarczych,
 • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa spółek.

Prawo pracy

 • optymalizacja form zatrudnienia – nadzór nad pracowniczymi i cywilnoprawnymi formami zatrudnienia,
 • opracowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, regulaminów pracy i wynagradzania, innych dokumentów z zakresu prawa pracy,
 • reprezentacja Klienta przed Sądem Pracy w sprawach wytoczonych przez pracowników,
 • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa pracy,
 • informowanie o zmianach w przepisach dotyczących prawa pracy i ich konsekwencjach.

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • ocena kondycji przedsiębiorstw zagrożonych upadłością,
 • przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych zagrożonych przedsiębiorstw,
 • postępowanie naprawcze w razie zagrożenia upadłością,
 • likwidacje spółek bez ogłoszenia upadłości,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości i wszelkiej dokumentacji z tym związanej,
 • negocjacje z wierzycielami w celu ustalenia form i zasad spłaty zadłużenia,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych,
 • reprezentacja klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe,
 • reprezentacja kadry zarządzającej upadłych spółek w procesach sądowych z wierzycielami, jak i wierzycieli uczestniczących w takich procesach,
 • inicjowanie rozmów z wierzycielami celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.