Kancelaria oferuje w pełni kompleksowe i profesjonalne dochodzenie wierzytelności, obejmujące wszelkie związane z windykacją czynności zmierzające do odzyskania długu wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami, opłatami, prowizjami, kosztami postępowania. Kancelaria nie zajmuje się wykupem trudnych wierzytelności, a działaniem w imieniu i na rzecz Klienta, prowadząc postępowanie windykacyjne na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wyegzekwowane należności trafiają wprost na konto wierzyciela.

Działania windykacyjne Kancelarii obejmują:

  1. Postępowanie polubowne, w szczególności badanie aktualnej możliwości spłaty zadłużenia przez dłużnika oraz negocjowanie rozwiązań ugodowych. Postępowanie na tym etapie obejmuje wezwanie dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia, uzyskanie aktualnych informacji o dłużniku, negocjowanie ewentualnej ugody, monitorowanie spłat.
  2. Reprezentację w postępowaniu sądowym w I i II instancji, w tym przygotowywanie wszelkich pism procesowych (pozew, odpowiedzi na pisma procesowe, wnoszenie środków odwoławczych) w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego będącego podstawą wszczęcia egzekucji.
  3. Reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym obejmującą: przygotowanie wniosku egzekucyjnego, ścisłą współpracę z komornikami, nadzór i monitorowanie przebiegu egzekucji.
  4. Bieżące raportowanie i informowanie Klienta o stanie spraw przez czas prowadzenia windykacji.

Podejmowane działania windykacyjne prowadzone są w oparciu o jednorazowe zlecenia oraz w ramach stałej współpracy w oparciu o umowę ramową.