Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych we wskazanych poniżej dziedzinach prawa. Oferta obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych, przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • pomoc prawną w pozasądowym rozwiązywaniu sporów, prowadzenie negocjacji,
 • przygotowywanie pism, zarówno na etapie przesądowym (np. wezwań), jak i pism procesowych, w tym środków zaskarżenia (apelacje, zażalenia, odwołania, skargi itd.),
 • negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie projektów umów.

Szczegółowy zakres oferty:

Prawo cywilne

 • opiniowanie, negocjowanie, sporządzanie umów cywilnoprawnych, doradztwo w zakresie form zabezpieczenia,
 • wydawanie opinii prawnych,
 • windykacja wierzytelności (w tym w postępowaniu elektronicznym, tzw. e-sąd)
 • reprezentowanie Klientów we wszystkich rodzajach postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej,

Prawo nieruchomości

 • badanie stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowanie opinii dotyczących nabycia nieruchomości, w tym ocena ryzyka z tym związanego,
 • prowadzenie spraw sądowych o stwierdzenie zasiedzenia,
 • prowadzenie spraw sądowych o zniesienie współwłasności,
 • prowadzenie spraw o ustanowienie służebności,
 • prowadzenie spraw o eksmisję oraz o naruszenie posiadania,
 • ustalanie i odzyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości (reprywatyzacja),
 • uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • doradztwo prawne z zakresu podziału, scalania, zamiany, zrzekania się nieruchomości.

Prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw rozwodowych,
 • prowadzenie spraw o separację,
 • prowadzenie spraw o alimenty,
 • pomoc prawna przy kształtowaniu umownych ustrojów majątkowych małżeńskich (sporządzanie projektów intercyz),
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
 • prowadzenie spraw związanych z władzą rodzicielską,
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo spadkowe

 • pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu,
 • prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe, pomoc prawna przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku, prowadzenie postępowań o dział spadku, dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców,
 • kwestionowanie ważności testamentu,
 • postępowania o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, umowy dotyczące spadku.

Prawo pracy

 • pomoc prawna w zakresie negocjowania kształtu prawnego umowy o pracę,
 • prowadzenie spraw sądowych m.in.: o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenia, o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o roszczenia pieniężne w przypadku mobbingu, o sprostowanie świadectwa pracy, o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, o uchylenie kary porządkowej itp.,
 • udział w polubownym rozwiązywaniu sporów.