Wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię usługi jest przystępne dla Klientów i, co niezwykle istotne, ustalane nie w oparciu o z góry przyjęte sztywne stawki, lecz każdorazowo dostosowywane do zakresu oczekiwanej przez Klienta pomocy prawnej, ciężaru gatunkowego sprawy i wymaganego stopnia zaangażowania radcy prawnego. Jednym z priorytetów Kancelarii są przejrzyste ustalenia finansowe z Klientem, tak aby nie stanowiły one na żadnym etapie sprawy zaskoczenia. Dla potrzeb każdego Klienta Kancelaria może zaoferować różne warianty zajmowania się daną sprawą i co za tym idzie różne sposoby rozliczeń.

Przy określaniu należności za usługi Kancelarii stosowane mają zastosowanie trzy podstawowe sposoby ustalania wynagradzania:

  1. kwotowy – polegający na uzgodnieniu z góry określonej sumy za daną usługę w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, niezbędnego nakładu pracy oraz pozostałych kosztów. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy porada prawna udzielana jest nieodpłatnie;
  2. godzinowy – stosowany w sprawach, gdzie niemożliwym jest określenie na wstępie zakresu usługi. Należność obliczana jest w oparciu o ilość czasu pracy radcy prawnego poświęconego na realizację usługi. Wysokość stawki ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem i uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości oraz miejsca wykonywania zlecenia;
  3. ryczałtowy za stałą obsługę prawna (z limitem godzin lub bez limitu)– kierowany jest do przedsiębiorców i osób fizycznych, którzy na bieżąco potrzebują kontaktu z prawnikiem. Oprócz wynagrodzenia ryczałtowego Kancelaria otrzymuje wynagrodzenie od powierzonych jej spraw sądowych. Wynagrodzenie to pobierane jest po wyegzekwowaniu go od przeciwników procesowych Klienta, na którego rzecz wykonywana jest obsługa prawna. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego uzależniona jest od stopnia skomplikowania i liczby powierzanych czynności. Obsługa stała może być świadczona już od kwoty 500 złotych miesięcznie.

We wszystkich sprawach Klienci ponoszą koszty opłat sądowych, skarbowych oraz administracyjnych, a także koszty dojazdu do sądu czy innego organu mającego swą siedzibę poza województwem śląskim.

W przypadku reprezentacji przed sądami podstawą obliczenia stawki wynagrodzenia może być wynagrodzenie kwotowe lub alternatywnie wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu wraz z ustaleniem dodatkowego honorarium za pomyślny wynik sprawy.

Osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny może domagać się przed Sądem ustanowienia pełnomocnika z urzędu. We wniosku strona może wskazać konkretnego radcę prawnego z prośbą o wyznaczenie tej osoby do prowadzenia sprawy.

Windykacja długu
Co do zasady (oprócz drobnej zaliczki wstępnej kształtującej się na poziomie 50-400 zł) wynagrodzenie za usługi Kancelarii płatne jest w określonym terminie od zaksięgowania wpływu wyegzekwowanej kwoty od dłużnika i jest określone procentowo, w zakresie od 5 do 15% kwoty, którą dzięki pracy Kancelarii udało się wyegzekwować od dłużnika, jak również w przypadku skierowania sprawy do postępowania sądowego i egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.